20. oppitunti: Jumalan seitsemäs, kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes käsky

259. Mikä on seitsemäs käsky?

Seitsemäs käsky on: Älä varasta.

 • varastaminen tarkoittaa sitä, että ottaa jotain toisen omaa hyödykseen vastoin toisen järkevää tahtoa. Salaa varastaminen on varkaus; väkivaltaisesti varastaminen on ryöstö.
 • varkaus ja ryöstö ovat raskaita syntejä, ellei varastettu asia ole arvoltaan vähäinen. Ryöstämiseen liittyvä väkivaltaisuus voi tehdä vähäarvoisen asian varastamisestakin raskaan synnin.
  • asia voi olla myös ”suhteellisesti arvokas”. Esimerkiksi köyhälle ihmiselle vähäisempikin rahamäärä on merkittävä; esimerkiksi jos varastaisi köyhältä sen, mitä hän tarvitsee päivässä itsensä ja perheensä elätykseen, olisi raskas synti.

260. Mitä seitsemäs käsky käskee?

Seitsemäs käsky käskee kunnioittamaan sitä, mikä kuuluu toiselle, pitämään sopimuksissa lupaamamme asiat sekä maksamaan (oikeudenmukaiset) velkamme.

 • omatunto velvoittaa tähän, vaikka siviililaki ei siihen velvoittaisikaan
 • on syntiä ottaa vapaaehtoisesti sellaisia velkoja, joita ei kykene maksamaan. Halu nautintoon tai sosiaalinen ja poliittinen kunnianhimo eivät oikeuta elämään yli varojensa.

261. Mitä seitsemäs käsky kieltää?

Varastamisen lisäksi seitsemäs käsky kieltää vilpin, toisen ihmisen omaisuuden hallussapidon oikeudettomasti, vahingonteon toisten ihmisten omaisuudelle sekä lahjuksien vastaanottamisen julkisessa virassa.

 • esimerkiksi myyjä, joka valehtelee tuotteen olennaisista ominaisuuksista tai henkilö, joka kohtuuttomasti hyödyntää toisen tietämättömyydestä, rikkoo tätä käskyä vastaan.
 • sellainen työnantaja, joka ei maksa alaiselleen oikeudenmukaista palkkaa, pitää itsellään sitä, mikä kuuluu toiselle ja on syypää vakavaan epäoikeudenmukaisuuteen; sellainen työntekijä, joka tuhlaa aikaansa työaikana, tekee työtään huolimattomasti tai laiminlyö järkevää työnantajan omaisuudesta huolehtimista rikkoo seitsemättä käskyä.

262. Onko ihmisellä velvollisuus palauttaa varastetut tavarat tai niiden arvon tavaroiden omistajalle?

Ihmisellä on velvollisuus palauttaa varasteut tavarat tai niiden arvo tavaroiden omistajalle silloin kun se on mahdollista.

 • jos omistaja on kuollut, on varastettu omaisuus palautettava hänen jälkeläisilleen. Jos varastetun omaisuuden omistajaa tai perillistä ei voida määritellä tai tietää, on vastaava summa lahjoitettava köyhille tai hurskaisiin tarkoituksiin. Henkilön, joka on saanut hyödykkeitä epäoikeudenmukaisesti, mutta ei enää omista niitä, täytyy vilpittömästi tahtoa suorittaa asiaankuuluva korvaus niin pian kuin voi; muuten hänen syntiään ei voida antaa anteeksi.
 • jos joku vapaaehtoisesti auttaa toista varastamaan, on hänellä velvollisuus hyvittää, vaikka toinen henkilö ei hyvittäisikään eikä avustaja itse saisi mitään ryöstösaaliista. Lahjaksi saatu tai ostettu varastettu tavara on palautettava sen lailliselle omistajalle. Korvausta voidaan tällöin vaatia siltä, joka tavarat varasti, mutta ei tavaroiden lailliselta omistajalta.
 • löytötavarat voi pitää vain sen jälkeen kun kaikki järkevät yritykset niiden omistajan löytämiseksi ja palauttamiseksi on tehty

263. Onko ihmisellä velvollisuus korvata toisen ihmisen omaisuudelle epäoikeudenmukaisesti aiheuttamansa vahingot?

Ihmisellä on velvollisuus korvata toisen ihmisen omaisuudelle epäoikeudenmukaisesti aiheuttamansa vahingot siinä määrin kuin se on mahdollista.

 • henkilö, joka on vahingossa ilman omaa syytään vahingoittanut toisen omaisuutta ei ole velvollinen korjaamaan vahinkoa, ellei siviililaki velvoita siihen.

264. Mikä on Jumalan kahdeksas käsky?
Kahdeksas käsky on: Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.

265. Mitä kahdeksas käsky käskee?

Kahdeksas käsky käskee meitä puhumaan totta kaikissa asioissa mutta erityisesti niissä, jotka koskevat toisen ihmisen kunniaa.

 • tämä käsky liittyy totuudenmukaisuuden hyveen harjoittamiseen; se edistää yleistä hyvinvointia yhteiskunnassa, jonka asianmukainen toiminta riippuu pitkälti siitä, että sen jäsenet puhuvat totta.
 • hyvä maine on yksi arvokkaimmista asioista. Kahdeksas käsky velvoittaa kunnioittamaan lähimmäisen hyvää mainetta siten, ettei hänen virheitään kerrota ilman oikeutta siihen eikä häntä syytetä aiheettomasti.

266. Mitä kahdeksas käsky kieltää?

Kahdeksas käsky kieltää valheet, hätäiset johtopäätökset, pahat puheet, panettelun sekä sellaisten salaisuuksien kertomisen, jotka meidän tulee pitää.

 • valhe ilmaisee vastakohtaisuutta ihmisen ajatusten ja sanojen välillä ja ilmaisee tahtoa pettää sanomalla jotain, mikä ei ole totta
 • yleensä ottaen pilailumielessä tai jonkun hyödyksi on lievä synti; harkittu valhe joka aiheuttaa vakavaa vahinkoa on raskas synti. Valehtelu valan vannomisen jälkeen on väärä vala, joka on aina raskas synti.
 • on luvallista antaa välttelevä vastaus kysymykseen silloin kun ei ole velvollisuutta vastata. Tässä tapauksessa kuulijan sallitaan pettää itseään omilla päätelmillään.
 • kokeessa lunttaaminen on väärin, koska siten saa epäoikeudenmukaisesti opintosuorituksia. Jos huijaamalla voittaa palkinnon, kyseessä on varastaminen ja on palautusvelvollinen.

267. Milloin ihmien syyllistyy hätäisen tuomion syntiin?

Ihminen syyllisyy hätäisen tuomion syntiin kun hän ilman pätevää syytä uskoo jotain, mikä on haitallista toisen kunnialle.

 • ihmiset aivan oikeitetusti arvostavat toisten myönteisiä mielipiteitä heistä. Ilman varmaa tietoa ei ole oikein uskoa asioita, jotka heikentävät toisen mainetta tai tuhoavat sen. Hätäinen tuomio on synti vastoin oikeudenmukaisuutta; se on raskas synti jos vakavaa epäoikeudenmukaisuutta tehdään harkiten. Ei ole synnillistä pidättäytyä lausumasta arviota henkilön maineesta ennenkuin epäluulon tai epäilyn voi varmistaa.

268. Milloin ihminen tekee syntiä pahojen puheiden kautta?

Ihminen tekee syntiä pahojen puheiden kautta, kun hän kertoo jonkun ihmisen salatuista vioista ilman pätevää syytä.

 • toisten salaisten vikojen kertomiseen täytyy olla riittävän vakava syy. Esimerkiksi: itsen tai toisen puolustaminen; toisten ojentaminen vanhempien tai esimiesten toimesta; yhteiskunnan hyvinvointi, kuten esimerkiksi silloin, kun on velvollinen ilmoittamaan viranomaisille toisen salaisista rikoksista. Oikeudessa tuomittu on menettänyt hyvän maineensa häneen kohdistuneen syytteen todistamisen vuoksi. Ei ole pahanpuhumista puhua tästä oikeuden päätöksestä muille, kuten ei myöskään ole väärin puhua yleisesti tunnetuista vioista. On kuitenkin rakkaudellisempaa olla puhumatta niistä.
 • pahanpuhuminen on raskas synti jos epäoikeudenmukaisesti tehdään suurta vahinkoa toisen maineelle
 • meidän tulisi välttää epäystävällisiä huomautuksia muista sekä juoruilua, joka aiheuttaa turhaa väärinymmärrystä, epäluottamusta ja vihollisuutta

269. Milloin ihminen tekee syntiä panettelun tai kunnianloukkauksen kautta?

Ihminen tekee panettelun tai kunnianloukkauksen syntiä, kun hän valehtelemalla loukkaa toisen ihmisen kunniaa.

 • ihminen syyllistyy panetteluun tai kunnianloukkaukseen syyttäessään väärin toista vioista tai synneistä. Panettelu on vastoin totuutta, oikeudenmukaisuutta ja rakkautta. Se on raskas synti jos vakavaa vahinkoa tehdään harkiten.
 • panettelun [tai] kunnianloukkauksen — kuuntelu mieluusti on raskas synti oikeudenmukaisuutta ja rakkautta vastaan, kun se tehdään vihan johdosta; se on lievä synti kun motivaatio on uteliaisuus tai kevytmielisyys. Jos keskustelu koskee vakavasti panettelua [tai] kunnianloukkaamista, tulee pyrkiä muuttamaan keskustelu tai osoittaa, ettei ole kiinnostunut sellaisesta keskustelusta.

270. Milloin tulee pitää salaisuus?

Salaisuus tulee pitää kun niin on luvattu, jos virka vaatii sitä tai jos toisen ihmisen kunnia vaatii sitä.

 • salaisuuden paljastava tekee raskaan synnin, mikäli hän ennakolta näkee, että siitä järkevästi seuraa henkilölle suurempi loukkaus tai suurta vahinkoa; tai jos salaisuutena kerrottu asia on vakava; muussa tapauksessa kyse on lievästä synnistä
 • on sallittua paljastaa salaisuus, jos lupa siihen voidaan järkevästi olettaa. Salaisuus tulisi paljastaa yleistä tai viattoman osapuolen hyvinvointia uhkaavan vahingon estämiseksi. Ripissä kuultuja salaisuuksia ei voi missään tilanteissa paljastaa, ei edes kuoleman uhan edessä.
 • on syntiä lukea toiselle osoitettu kirje ilman hänen lupaansa tai salakuunnella yksityistä keskustelua, ellei näin tehdä jonkin vakavan pahan estämiseksi.

271. Mitä ihmisen tulee tehdä, jos hän on tehnyt syntiä pahoilla puheilla, panettelulla, kunnianloukkauksella tai salaisuuksien paljastamisella?

Ihmisen, joka on tehnyt syntiä pahoilla puheilla, panettelulla, kunnianloukkauksella tai salaisuuksien paljastamisella, tulee korvata näiden syntien kautta tehty vahinko lähimmäiselleen mahdollisuuksiensa mukaan.

 • tämä hyvittäminen, samoin kuin varastetun tavaran palauttaminen, on tarpeellista, koska ihmisen hyvä nimi ja maine ovat arvokkaammat kuin hänen omaisuutensa. Tämä velvollisuus on vakava, jos on aiheutettu vakavaa vahinkoa. Se velvoittaa, vaikka puheensa peruva kärsisi sen myötä jotain vahinkoa. Jos henkilö loukkaa toista julkisesti, hänen on pyydettävä anteeksi julkisesti; jos loukkaus on yksityinen, voidaan anteeksi pyytää yksityisesti.

272. Mikä on Jumalan yhdeksäs käsky?

Jumalan yhdeksäs käsky on: Älä himoitse toisen puolisoa.

273. Mitä yhdeksäs käsky käskee?

Yhdeksäs käsky käskee meitä olemaan puhtaat ajatuksissamme ja haluissamme.

274. Ovatko pelkät ajatukset epäpuhtaista asioista aina itsessään syntiä?

Pelkät ajatukset epäpuhtaista asioista eivät ole aina itsessään syntiä, mutta sellaiset ajatukset ovat vaarallisia.

275. Milloin ajatukset epäpuhtaista asioista muuttuvat synniksi?

Ajatukset epäpuhtaista asioista muuttuvat synniksi, kun ihminen ajattelee siveetöntä tekoa ja tarkoituksella nauttii siitä, tai jos siveetön halu tai himo herätetään ja siihen suostutaan.


276. Mitä yhdeksäs käsky kieltää?

Yhdeksäs käsky kieltää kaikki ajatukset ja halut, jotka ovat ristiriidassa siveyden kanssa.

 • tulisi muodostaa tapa rukoilla välittömästi, kun epäpuhtaat ajatukset, halut tai mielikuvat piirittävät ihmistä. On hyvä osata ulkoa jotain lyhyitä rukouspyyntöjä Herrallemme tai Neitsyt Marialle ja tällaiset tulisi lausua näiden kiusausten kohdatessa.
 • kun ripittäytyy epäpuhtaista ajatuksista, tulee kertoa rippi-isälle niiden kohde, esimerkiksi naimisissa oleva tai naimaton henkilö, eri tai samaa sukupuolta oleva henkilö, koska tällaiset olosuhteet muuttavat [kyseisen] synnin luontoa.

 • 277. Mikä on Jumalan kymmenes käsky?

Jumalan kymmenes käsky on: Älä himoitse mitään, mikä on toisen omaa.

278. Mitä kymmenes käsky kieltää?

Kymmenes käsky kieltää kaiken halun ottaa tai oikeudettomasti hallussapitää jotain, mikä kuuluu toiselle ihmiselle, sekä kateuden toisen ihmisen menestyksestä.

KYSYMYKSIÄ:

Oikein vai väärin?

 1. Henkilö, joka on vahingoittanut toisen omaisuutta ilman omaa syytään, on omassatunnossa velvoitettu suorittamaan korvauksen, vaikka siviililaki ei sitä vaatisikaan.
 2. Pienikin valhe valan vannomisen jälkeen on raskas synti.
 3. Jos varastetun omaisuuden omistajaa tai tämän perillisiä ei voida löytää, varas saa pitää varastamansa omaisuuden.
 4. Meillä on aina oikeus kertoa toisten salatuista vioista, jos se, mitä sanomme, on totta.
 5. Jos velanantaja ei voi osoittaa kirjallisesti, että velallinen on hänelle velkaa, velallisen ei tarvitse maksaa.
 6. Jos henkilö ostaa tavaran, joka osoittautuu varastetuksi, ja tavaran omistaja ilmestyy vaatimaan sitä itselleen, se on palautettava hänelle, eikä ostajalla ole oikeutta minkäänlaiseen korvaukseen tavaran omistajalta.

Kirjoita vastaus:

 1. Minna on varastanut 3 euroa rikkaalta ihmiseltä. Onko kyseessä lievä synti vai raskas synti? Perustele vastauksesi.
 2. Elmeri tunnustaa ripissä varastaneensa kalliin polkupyörän urheiluliikkeen pihasta. Onko oikeudenmukaisuus tapahtunut, kun Elmeri on tunnustanut syntinsä? Onko jotain muuta, mitä Elmerin pitää tehdä sen lisäksi että ilmaisee katumuksensa? Jos kyllä niin mitä?
 3. Lapset huutavat joskus: ”Löytäjä saa pitää!” Jos löydät jonkun kadottaman tavaran, onko se sinun? Perustele vastauksesi.
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close